Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 966

O pomoc materialną może ubiegać się rodzic, opiekun prawny, ustawowy lub pełnoletni uczeń zarówno szkoły publicznej, jak i prywatnej. Ilekroć w ustawie jest mowa o uczniach należy przez to rozumieć

także słuchaczy i wychowanków.
Źródłami udzielania pomocy materialnej są środki przeznaczone na udzielanie pomocy materialnej w budżecie państwa lub w budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego (właściwej ze względu na zakres podmiotowy prawa do pomocy materialnej). W gminie Biała stypendia szkolne realizuje Gminne  Centrum Usług Wspólnych w Białej.

Pomoc materialna jest udzielana w celu:
• Zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji,
• Umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia,
• Wspierania edukacji uczniów zdolnych.

O pomoc materialną mogą występować:
• Rodzice oraz prawni opiekunowie niepełnoletnich uczniów,
• Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych,
• Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
• Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, czyli do 18 roku życia.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 netto zł (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.).
W stosunku do osób prowadzących działalność rolniczą przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 netto zł.
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Białej -  pokój nr 25, w terminie od 1 do 15 września 2019 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od dnia 1 do dnia 15 października 2019 r.
Natomiast o zasiłek szkolny można ubiegać się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Stypendium szkolne, nazywane często socjalnym, przysługuje uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Jest ono wypłacane w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium może być udzielone w formie:
• Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
• Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
Stypendium nie przysługuje:
•  Uczniom realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
•  Uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Biała,
• Uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może on być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności wysokości zasiłku rodzinnego, o którym mowa powyżej. Może być on przyznany kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.