Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 878

Wójt Gminy Biała informuje, że w dniu 08 sierpnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał wyrok oddalający skargę Gminy Biała w przedmiocie nieuwzględnienia wniesionego protestu od negatywnej

oceny formalnej projektu pn. "Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Biała" złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Przypominamy, że przedmiotem protestu było niedoprecyzowanie przez Komitet Oceny Projektów treści jednej uwagi dotyczącej jednej z 258 lokalizacji na poziomie oceny formalnej wniosku. Gmina Biała trwa przy stanowisku, że w piśmie z dnia 20 marca 2019 r. dotyczącym negatywnej oceny formalnej projektu przedmiotowy brak miał zupełnie inny charakter niż wskazano w wezwaniu do uzupełnienia z dnia 14 stycznia 2019 r.

W związku z powyższym Gmina Biała w dniu 26 września br. przesłała skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia  8 sierpnia 2019 r. sygn. akt III SA/Łd 580/19 do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.