Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 795

Informuję, że w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  z dnia  19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1579) gminy zostały zobligowane do utworzenia wyodrębnionego rachunku

bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące  z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczane przelewem, należy wpłacać na konto o numerze:


48 9244 0003 0000 0039 2000 0190


Opłaty wnoszone gotówką będą przyjmowane bez zmian: przez inkasenta lub w kasie Urzędu Gminy Biała.

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy nr 79  9244 0003 0000 0039 2000 0020.