Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 1553

W związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Świątkowice, gmina Lututów oraz w miejscowości Kolonia Dzietrzkowice gmina Łubnice, zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody

Łódzkiego Nr 12/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa łódzkiego, określono:

- obszar zapowietrzony, na którym występuje afrykański pomór świń: Góry Świątkowskie, Klimas, Mariańska Swoboda, Rososz, Zabłocie.

- obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń: Biała-Kopiec, Biała Druga, Biała Druga-Kolonia, Biała-Parcela, Biała Pierwsza, Biała Rządowa, Bronisławów, Brzoza, Dziadownia, Johanka, Kącik, Kierków, Klapka, Kołek, Kopydłów, Kopydłówek, Kule, Łyskornia, Madej, Mirków, Naramice, Naramice-Parcela, Olszowa, Poduchowna, Poręby, Radomina, Śmiecheń, Wiktorów, Wygoda, Zaolzie, Żurawin, Biała-Parcela Trzecia, Biała-Parcela Druga, Bocian, Górka, Laski, Osiny, Poduchowne, Księżaki

- obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń: Bocian, Dębina, Górka, Góry Młyńskie, Gwizdacz, Huby, Janowiec, Koryta, Młynisko, Pieńki, Poręby, Przychody, Zawodzie, Żurawin.

Na obszarach zapowietrzonych zakazuje się:
1) wywożenia świń oraz  materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
2) przywożenia do gospodarstw lub wywożenia z gospodarstw zwierząt innych niż świnie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
3) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt;
5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
6) przemieszczania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

Na obszarach zapowietrzonych nakazuje się:
1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru na drogach publicznych trwałych tablic z napisem: "AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY", przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m;
5) wyłożenie i utrzymanie w stanie wilgotnym mat dezynfekcyjnych, nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym, w miejscach wskazanych przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

Na obszarach zagrożonych zakazuje się:
1) wywożenia świń oraz  materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
2) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt;

Na obszarach zagrożonych nakazuje się:
1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru na drogach publicznych trwałych tablic z napisem: "AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY", przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.

Link do Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego nr 12/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.
http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/2943/


Zgodnie z informacją otrzymaną z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wieluniu, informujemy, że w najbliższym tygodniu zostaną przeprowadzone kontrole wszystkich gospodarstw utrzymujących świnie w obszarach zapowietrzonych i zagrożonych (badanie kliniczne świń z ewentualnym pobraniem prób do badań diagnostycznych oraz identyfikacja i rejestracja świń).