Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 2154

Szanowni Mieszkańcy Gminy Biała! Gmina Biała w roku ubiegłym rozpoczęła budowę oczyszczalni ścieków komunalnych i kanalizacji. W latach 2018 - 2019 zrekonstruowano aglomerację kanalizacyjną oraz

pozyskano środki finansowe z RPO WŁ na lata 2013 – 2020. Przerwany został ciąg - rzec można - dwudziestoletnich zaniechań czy braku aktywności i skuteczności gminy w tym obszarze. Wiele wysiłku poniosła Gmina i wykonawcy  w 2020 r. przy uzgadnianiu i zmianach harmonogramu robót realizacji obu tych zadań z przyczyn leżących po stronie panującej pandemii.

Dziś Gmina Biała staje przed perspektywą wstrzymania budowy kanalizacji sanitarnej. Sytuacja jest spowodowana sprzeciwami  niektórych właścicieli działek objętych budową kanalizacji. Pomimo licznych rozmów i przedstawienia różnych propozycji rozwiązań nie z wszystkimi właścicielami osiągnięto porozumienia. W związku z powyższym wykonawca robót nie może kontynuować prac.

Gmina Biała zobowiązała się do wybudowania kanalizacji sanitarnej, dla mieszkańców, mając na uwadze ochronę środowiska poprzez oczyszczanie ścieków na odpowiednim poziomie, a przede wszystkim - aby mieszkańcy mieli możliwość odprowadzania nieoczyszczonych ścieków lub ich wywożenia do gminnej oczyszczalni. Można odnieść wrażenie, że nie wszyscy tak całe to wielkie przedsięwzięcie rozumieją.

Gmina Biała realizuje budowę na podstawie pozwoleń na budowę uzyskanych w 2016 i 2017 r., po trzech latach projektowania i trudnych proceduralnie starań. W tym momencie podczas wykonywania robót budowlanych, żądania właścicieli działek co do zmiany trasy kanalizacji, powodują, że Gmina może ponieść konsekwencje wprowadzania takich zmian: ponowne sporządzanie projektu - ryzyko nieuzyskania pozwolenia na budowę, niezatwierdzenie inwentaryzacji w nadzorze budowlanym, ryzyko utraty dofinansowania.

Gmina bez udziału środków zewnętrznych nie byłaby wstanie finansowo podołać wielomilionowej inwestycji, jaką jest budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.

Budowa infrastruktury kanalizacyjnej czyni naszą gminę atrakcyjniejszą dla obecnych i potencjalnych inwestorów oraz nowych mieszkańców (wartość nieruchomości wzrasta poprzez dostęp do infrastruktury na poziomie XXI wieku), a więc umożliwia rozwój gminy.

Upór i sprzeciw mieszkańców z jakim spotkaliśmy się na początku budowy kanalizacji, sprawia, że pod znakiem zapytania stoi zakończenie tego etapu budowy w wymaganym terminie tj. do maja 2022 r. i uruchomienie oczyszczalni.

Gmina w roku 2020 złożyła kolejne cztery wnioski aplikacyjne o środki na kontynuację budowy kanalizacji w ramach zmodyfikowanej aglomeracji o łącznej wartości kosztorysowej wynoszącej kilkanaście mln zł.

Następnie trzeba planować działania dalsze: pozyskanie środków na budowę kanalizacji w objętej pozwoleniem na budowę Łyskorni, odtworzenie projektu kanalizacji w Białej Rządowej, Klapce czy Kopydłowie. Trzeba myśleć o koncepcjach działań w Młynisku i w Naramicach.

Kontynuacja budowy z jednoczesnym zaspakajaniem roszczeń i ustanawiania służebności spowoduje w przyszłości zwiększenie stawek opłat za odprowadzone ścieki dla wszystkich korzystających.

W związku z powyższym apeluję do wszystkich Państwa, Szanownych Mieszkańców naszej gminy o zdrowo-rozsądkowe spojrzenie i podejście do sprawy. Na naszych działkach umiejscowiona jest już przecież infrastruktura wodociągowa czy energetyczna i jesteśmy z tym pogodzeni. Nie ma fizycznej możliwości, by nie pojawiła się również na nich infrastruktura kanalizacyjna.Biała Druga, dnia 22.01.2021 r.


                            Z poważaniem,

Aleksander Owczarek

Wójt Gminy Biała