Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 1765

Informacja dotycząca obowiązku pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku potwierdzenia lub wykluczenia ASF od świń żywych i padłych w przypadku powzięcia podejrzenia tej choroby oraz od dzików odstrzelonych.


                                                                                             Biała Druga, dnia 27 listopada 2015 r.

 INFORMACJA


 

            W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu z dnia 16 listopada 2015 r., przypominam, że na obszarach nieobjętych restrykcjami w związku z afrykańskim pomorem świń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia w 2015 r. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (Dz. U. z 2015 r. poz. 316), istnieje obowiązek pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku potwierdzenia lub wykluczenia ASF od świń żywych i padłych w przypadku powzięcia podejrzenia tej choroby oraz od dzików odstrzelonych.

            Obowiązek powyższy ma również zastosowanie w odniesieniu do każdego zgłoszonego padłego dzika, w tym do dzików zabitych w wyniku wypadków komunikacyjnych. Istnieje zatem obowiązek zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii wszystkich padłych dzików, w tym zabitych w wypadkach komunikacyjnych w celu pobrania próbek do badań w kierunku ASF, przed przekazaniem ich do zakładu utylizacyjnego.

            Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu we wspomnianym piśmie informuje jednocześnie, że w 2015 r. sytuacja epizootyczna dotycząca afrykańskiego pomoru świń (ASF) w: Estonii, Łotwie, Litwie, i Ukrainie ulega pogorszeniu. Z dużym prawdopodobieństwem należny domniemać, ze na terenie Rosji i Białorusi występują również znaczące ilości ognisk ASF, a sytuacja ta stanowi duże zagrożenie dla krajów sąsiadujących, w tym Polski. W Polsce afrykański pomór świń występuje cały czas w strefie przygranicznej z Białorusią na terenie woj. podlaskiego wykazując tendencję do przesuwania się w kierunku południowym (do chwili obecnej stwierdzono 77 przypadków ASF u dzików oraz 3 ogniska choroby u świń). Dotychczas obszar występowania choroby u dzików nie powiększa się w głąb kraju. W związku z niepewną sytuacją, obecnie podejmowane są wielokierunkowe działania zapobiegawcze, aby uniemożliwić rozprzestrzenianie się choroby w Polsce.

            Biorąc pod uwagę napływ osób z kierunku wschodniego do pracy na terenie naszego kraju oraz stwarzane przez to zagrożenie w roznoszeniu chorób zwierząt proszę o zwrócenie szczególnej uwagi oraz zachowanie pełnej bioasekuracji w stosunku do osób pochodzących z krajów występowania ASF (Ukraina, Białoruś, Rosja, Estonia, Litwa, Łotwa) - zatrudnionych w zakładach na terenie Gminy Biała. Informuję że, przywożenie produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego do Polski z tych krajów możne stwarzać poważne niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania ASF. Osoby te nie mogą pod żadnym pozorem wnosić przywiezionych środków spożywczych na teren zakładów. Istotna jest zmiana odzieży oraz zachowanie zasad higieny osobistej. Zalecane jest oświadczenie o ostatnim terminie pobytu w kraju pochodzenia oraz czy miał miejsce kontakt bezpośredni lub pośredni z dzikami lub trzodą chlewną.

 

Przypominam również o konieczności przestrzegania przez hodowców oraz producentów zasad szeroko pojętej bioasekuracji m.in. takich jak:

- bezwzględne przestrzeganie zakazu skarmiania świń„zlewkami";

- nie wpuszczanie na teren gospodarstwa osób postronnych;

- odpowiednie zabezpieczenie gospodarstwa uniemożliwiające kontakt świń z dzikami;

- stosowanie odzieży ochronnej;

- wystrzegania się przez hodowców polowań.

Hodowca powinien codziennie wnikliwie obserwować zwierzęta przebywające w gospodarstwie, włącznie z oceną ich apetytu i objawów gorączki, a w przypadku stwierdzenia zwiększonych zachorowań i padnięć świń, natychmiast zawiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu.

W odniesieniu do myśliwych bardzo istotnym jest zwrócenie uwagi na:

- nie pozostawianie „patrochów" w lesie po zakończeniu polowania,

- przestrzeganie zasad higieny i dezynfekcji sprzętu łowieckiego, pojazdów -zwłaszcza w przypadkach przewożenia nimi tusz dzików, trofeów myśliwskich;

oraz niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu o znalezieniu chorego, padłego dzika.

Lekarze weterynarii uczestniczący w polowaniach winni unikać wizytowania ferm w czasie min. 48 godzin od polowania.

            Informuję ponadto zainteresowanych mieszkańców, że podmiotem uprawnionym do odbioru padłych zwierząt z terenu Gminy Biała jest Przedsiębiorstwo „JASTA” Sp. z. o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim – telefon kontaktowy (44) 681 75 86 lub 691 698 900. Natomiast całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt sprawuje Pan Karol Wanatowicz, zam. Biała Pierwsza 25, 98-350 Biała, telefon 603 589 525, którego proszę zawiadomić w przypadku wystąpienia tego typu zdarzeń.

 


/-/ WÓJT
Aleksander Owczarek