Zakres robót obejmuje:

1. Roboty rozbiórkowe - rozbiórka budynku gospodarczego.
2. Przebudowę budynku stacji uzdatniania wody.
3. Budowę zbiornika żelbetowego łupinowego wody pitnej o pojemności użytkowej 251 m3,
4. Wykonanie nowego układu technologicznego uzdatniania wody.
5. Wykonanie wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
6. Przebudowę istniejących i budowę nowych rurociągów zewnętrznych wodociągowych i kanalizacyjnych.
7. Wykonanie robót elektrycznych, dostawa i montaż.
8. Budowę nowego ogrodzenia z paneli zgrzewanych na prefabrykowanym cokole betonowym.
9. Budowę wewnętrznych utwardzeń z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego.
10. Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie plantowania terenu wraz z siewem trawy.
11. Wykonanie badań laboratoryjnych fizykochemicznych i bakteriologicznych wody surowej z każdego ujęcia, po każdym filtrze, ze zbiornika retencyjnego, na wyjściu na sieć.
12. Uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń.

Całkowita wartość projektu: 3 998 130,00 PLN.

Wartość dofinansowania z EFRROW w ramach PROW 2014 - 2020: 2 000 000 PLN.

20221005120324
20221005120254
20221005120206
20221005120157
20221005120147
20221005120133
20221005120109
20221005120050
20221005120020
20221005115916
20221005115839
20221005115830
20221005115805
20221005115755
20221005115743
20221005115729
Stacja-Uzdatniania-Wody