Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 1157

Przypominam o obowiązku przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z  późn. zm.) dotyczących odprowadzania

nieczystości ciekłych oraz o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w piecach domowych.

I. Odprowadzanie nieczystości ciekłych na „dziko” do urządzeń melioracyjnych, kolektorów burzowych, cieków wodnych, rowów przydrożnych, nieczynnych studni itp. jest prawnie zabronione i podlega karze grzywny.
Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do udokumentowania w formie umów korzystanie z usług przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Wykaz firm zajmujących się odbiorem nieczystości ciekłych znajduje się na stronie http://www.biala.finn.pl/ w zakładce gospodarka odpadami komunalnymi.
Niedozwolone jest korzystanie z usługodawcy nie posiadającego stosownego zezwolenia.

II. Z uwagi na zbliżający się sezon grzewczy przypominam, że zabronione jest spalanie odpadów komunalnych w piecach i kotłowniach domowych. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli. Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru domu.
Palenie śmieci w warunkach domowych jest wykroczeniem określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z póżn. zm.).

Przestrzeganie wyżej wymienionych przepisów podlega doraźnym kontrolom przez działających z upoważnienia Wójta Gminy – pracowników Urzędu Gminy Biała.

Wójt Gminy Biała

Aleksander Owczarek