W związku z rozporządzeniami Wojewody Łódzkiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na terenie województwa łódzkiego w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej

grypy ptaków (HPAI), na terenie województwa łódzkiego wprowadzone zostały następujące nakazy i zakazy:

Nakaz
1. utrzymywania drobiu w zamknięciu;
2. informowania właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o wszelkich przemieszczeniach drobiu.

Zakaz
1. utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu;
2. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.

Na terenie obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, tj. na terenie miejscowości: Dębina, Przychody, Huby, Góry Młyńskie, Koryta, Młynisko, Pieńki, obowiązuje:

Nakaz
1. utrzymywania drobiu w odosobnieniu w kurnikach lub innym zamkniętych obiektach budowlanych lub innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
2. niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
3. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
4. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekujących przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;

Zakaz
1. wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstw gdzie utrzymywany jest drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
2. wywożenia lub rozrzucania ściółki oraz nawozów naturalnych  bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
3. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem drobiu lub innych ptaków;
4. przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków , w tym piskląt jednodniowych,  drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych  bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
5. transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym  bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
6. utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu.

Należy spodziewać  się wzmożonych kontroli gospodarstw utrzymujących drób ze strony Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wieluniu.

Przypominamy o obowiązku rejestracji hodowli drobiu, nawet jeśli wynosi ona zaledwie kilka kurczaków, należy o tym poinformować Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

Link do zgłoszenia utrzymywania drobiu znajduje się poniżej.

http://piw.wielun.pl/for/formularz.html