Inwestycja dotowana z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego

Inwestycja jest częścią realizowanego przez Powiat Wieluński projektu pn. "Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym woj. łódzkiego"

Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Druga - Johanka - etap III. Inwestycja dotowana z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego

Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej Brzoza - Kącik od km 0+000 do km 0+986,43.

Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej Biała-Parcela III od km 0+000 do km 0+900.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kopydłów

Przebudowa placu parkingowego w centrum miejscowości Biała - Parcela. Inwestycja realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Termomodernizacja budynku SPZPOZ w Białej - Parceli. Inwestycja zrealizowana została z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Projekt pn. "Przebudowa drogi gminnej Chorobel - Janowiec od km 0+000 do km 1+846,05" jest realizowany przez Gminę Biała w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.

Remont drogi powiatowej Nr 4502E Platoń - Walichnowy w miejscowości Naramice. Inwestycja zrealizowana przez Powiat Wieluński przy udziale finansowym Gminy Biała.