Inwestycja pn. "Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej Biała – Parcela Pierwsza na odcinku o długości 387,72 mb" zrealizowana została ze środków Gminy Biała.

Inwestycja dotowana ze środków budżetu Województwa łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie - Odnowa i rozwój wsi.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Inwestycja pn. "Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej Młynisko - Pieńki na dł. 940 mb" jest współfinansowana ze środków budżetu Województwa Łódzkiego.

Inwestycja pn. "Przebudowa drogi gminnej Zabłocie - Góry Świątkowskie na odcinku od km 0+000 do km 0+714" jest realizowana ze środków budżetu Gminy Biała.

Inwestycja pn. Docieplenie - termomodernizacja i remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach realizowana jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zadanie polega na: odebraniu odpadów zawierających azbest ze 153 posesji i przetransportowaniu ich na składowisko odpadów niebezpiecznych, unieszkodliwieniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w ilości 146,21 Mg.

Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej Brzoza - Kącik od km 0+000 do km 0+986,43.

Inwestycja realizowana ze środków Gminy Biała.