Inwestycja pn. "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Białej"  zrealizowana została przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Przedmiotem inwestycji były roboty budowlane związane z dociepleniem budynku Publicznego Przedszkola w Białej polegające m.in. na:

a) ociepleniu ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 15 cm oraz cokołu styropianem gr. 12 cm + ocieplenie ościeży - łącznie 439,4 m2,

b) wymianie stolarki okiennej i drzwiowej o pow. 3,30 m2,

c) dociepleniu stropu na powierzchni 467,05 m2,

d) wykonaniu opaski wokół budynku, montażu rynien i rur spustowych,

e) obróbki ogniomurów, wykonaniu instalacji odgromowej, montażu daszków nad wejściami,

f) regulacji systemu grzewczego.

Koszt całkowity zadania: 125 960,20 PLN

Finansowanie ze środków WFOŚiGW w formie pożyczki: 47 958,00 PLN
Finansowanie ze środków WFOŚiGW w formie dotacji: 47 958,00 PLN