Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Biała zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis Internetowy Gminy Biała.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa Urzędu Gminy Biała jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

•    Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.
•    Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
•    Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
•    Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
•    Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

Redaktorzy serwisu dokładają wszelkich starań, aby treści umieszczane na stronie były dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Gminy Biała posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

•    podwyższony kontrast;
•    możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
•    możliwość zmiany szerokości strony.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 01.03.2021 r.

Metoda przygotowania oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się pisząc na adres e-mail sekretariat@gminabiala.pl a także dzwoniąc na numer telefonu 43 841 90 90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: lipiec 2016 r.
Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: Planowana jest gruntowna przebudowa serwisu internetowego.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

98-350 Biała, Biała Druga 4B
Tel.: +48 841 90 90
Faks: +48 841 90 18
E-mail: sekretariat@gminabiala.pl
Strona internetowa: www. gminabiala.pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku Urzędu Gminy Biała prowadzi jedno wejście.
Do wejścia prowadzą schody, obok których znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych  oraz dzwonek, za pomocą którego można przywołać pracownika Urzędu Gminy.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Brak jest podjazdów dla wózków.
Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla biur położonych na I i II piętrze. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość przyjścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

W budynku na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i niektóre pomieszczenia na parterze.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.
W tutejszym Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

• e-mail na adres : sekretariat@gminabiala.pl
• faxem na nr 43 841 90 90
• listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)
• telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 43 841 90 90

Aplikacje mobilne
Gmina Biała nie posiada aplikacji mobilnej.