Gmina Biała informuje, że na realizację zadania pn.

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała”

z dziedziny Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

otrzymała dofinansowane

w kwocie 51 304,00 zł w formie dotacji

na podstawie umowy dotacji Nr 413/OZ/D/2022 z dnia 13 października 2022 r.

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


 
Koszt całkowity zadania:  57 004,80 zł

W ramach realizowanego zadania planuje się usunięcie i unieszkodliwienie ok. 143 Mg wyrobów zawierających azbest

z 47 nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Biała.

 

www.wfosigw.lodz.pl.pl