Gmina Biała informuje, że na realizację zadania pn.

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała”

z dziedziny Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

otrzymała dofinansowane

w kwocie 36 006,00 zł w formie dotacji

na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 767/OZ/D/2023 z dnia 17 października 2023 r.

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


 
Koszt całkowity zadania:  40 007,68 zł

W ramach realizowanego zadania projektu planuje się usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest o masie

nie mniejszej niż 90,0150 Mg z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Biała.

 

Link do strony: www.wfosigw.lodz.pl (https://www.wfosigw.lodz.pl/)