Gmina Biała informuje, że projekt pn.: „Montaż urządzeń OZE na terenie Gminy Biała” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych o 1 130,14 MWh/rok pozwalające na redukcję wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii i emisji zanieczyszczeń do atmosfery o 703,98 ton równoważnika CO2 rocznie, a co za tym idzie, poprawę stanu środowiska (jakości powietrza) w Gminie Biała”.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zaprojektowanie i dostawę, montaż i uruchomienie 182 instalacji fotowoltaicznych, 4 instalacji kolektorów słonecznych oraz wymianę 6 kotłów na kotły na pellet w budynkach prywatnych, w zabudowie wolnostojącej.

Użytkownikami projektu są uczestnicy projektu (191 właścicieli nieruchomości oraz ich rodziny - szacowana liczba osób to 668) jak i pozostali mieszkańcy Gminy Biała oraz - ze względu na transterytorialny charakter zanieczyczeń powietrza - mieszkańcy całego powiatu wieluńskiego.

Całkowita wartość projektu: 3 021 025,80 zł
Kwota dofinansowania: 3 866 048,64 zł

Projekt realizowany będzie w formule "Zaprojektuj i wybuduj"