Gmina Biała informuje, że w dniu 22 kwietnia2022 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu o numerze 5028/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 .

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa obejmujące m.in.:

  • cyfryzację urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej
  • edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.
  • analizę stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Wartość projektu wynosi: 161 880,00 zł, w tym udział środków EU: 161 880,00