I N F O R M A C J A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej informuje że, od 1 stycznia 2019 r. każdemu  rodzicowi, który wychował przynajmniej trójkę dzieci - nawet jeśli dziś są one już pełnoletnie - będzie przysługiwać Karta Dużej Rodziny. Do tej pory karta przysługiwała tylko tym, którzy mają pod swoją opieką 3 małoletnich lub uczących się dzieci (do  25. roku życia).

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej, transportowej, w księgarniach, sklepach, w opłacie paszportowej i w innych ulgach. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Lista partnerów oraz szczegóły ich oferty skierowanej do rodzin wielodzietnych są dostępne i na bieżąco aktualizowane na stronach:
www.empatia.mpips.gov.pl i www.rodzina.gov.pl
Żeby otrzymać Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek wraz z oświadczeniem, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci (z podaniem peseli dzieci) oraz, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

**********************************************************************************************************

I N F O R M A C J A

w sprawie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Ogólnopolskiej Karty Dużej RodzinyW dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w ramach którego wprowadzona została Karta Dużej Rodziny mająca zasięg ogólnopolski.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej informuje, że można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Pełną listę instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom będzie można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl. Wykaz uprawnień przysługujących członkom rodziny wielodzietnej będzie dostępny również w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Białej.

Karta przyznawana jest bezpłatnie, niezależnie od dochodu rodziny i bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Karta Dużej Rodziny przysługuje każdemu członkowi rodziny wielodzietnej. Rodzicom Karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lat lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej udzielają szczegółowych informacji osobiście lub telefonicznie ( tel. 43 8419002) oraz wydają i przyjmują wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny ( pokój nr 6 ).

Dodatkowe informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny.

Pod poniższym linkiem uzyskają Państwo informację dotyczącą oferty partnerów:

OFERTY PARTNERÓW