Urząd Gminy Biała informuje, że w ramach realizowanego projektu pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała – etap I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zostały podpisane przez wójta i skarbnika w imieniu Gminy Biała umowy:

1. W dniu 20.10.2020 r.  na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała - etap I”.

– wykonawca: „Zakład Usług Sprzętowo-Transportowych s.c. A. Bator, M Bator”, ul. Fabryczna 41, 98-300 Wieluń.

Kwota umowy: 5 896 297,15 zł. Termin realizacji umowy: 30.06.2022 r.

2. W dniu 12.10.2020 r. na zadanie: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała - etap I”.

- wykonawca: „Zakład Usług Projektowych i Nadzorów Inwestorskich Robert  Pilarczyk”, os. Stare Sady 12/14, 98-300 Wieluń.

Kwota umowy: 61 500,00 zł.


Projekt pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała – etap I”
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020