Na podstawie zasad określonych w uchwale Nr XLVIII/279/10 Rady Gminy Biała z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Wójt Gminy Biała zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy do konsultacji projektu:

Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Termin przeprowadzenia konsultacji :

rozpoczęcie –  05  listopada 2020 r.
zakończenie – 12  listopada 2020 r.


Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Biała.

Propozycje i uwagi można składać na formularzu konsultacji w czasie trwania konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gminabiala.pl


Wójt Gminy Biała

/-/ Aleksander Owczarek

Formularz konsultacji

Projekt Programu współpracy na 2021r.pdf