Urząd Gminy Biała informuje, że w ramach realizowanego projektu pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała – etap I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Analiza stanu i możliwości budżetu Gminy Biała dokonana przez Skarbnika i Wójta, uwzględniająca rozstrzygnięcia  przetargów budowy oczyszczalni ścieków i budowy I etapu kanalizacji sanitarnej wskazała

Zmiany w ustawie dostosowują przepisy dotyczące prowadzenia spisów do warunków epidemii, m.in. możliwość zbierania danych spisowych telefonicznie. W związku z potrzebą przeciwdziałania dalszemu

Gmina Biała informuje, że na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała” z dziedziny Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane

List otwarty Wójta Gminy Biała Aleksandra Owczarka do Premiera Mateusza Morawieckiego dotyczący bezpieczeństwa na drodze krajowej Nr 74 w świetle zdarzeń drogowych i wypadków, które miały miejsce

Powołując się na Komunikat  Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. Gminne Biuro Spisowe informuje, że w związku z utrzymującym

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu zaprasza do udziału w spotkaniu integracyjnym przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu wieluńskiego. 3 października 2020 r. godz. 16:00

Przypominam o obowiązku przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z  późn. zm.) dotyczących odprowadzania

Przypominam o obowiązku przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z  późn. zm.) dotyczących odprowadzania

Informacja Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej dotycząca dostępności oraz godzin pracy bibliotek na terenie Gminy Biała od dnia 1 września 2020 r. Nadal obowiązuje bezwzględny nakaz zakładania