Gmina Biała informuje, że w ramach realizacji projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała - etap II" współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 - pod adresem https://etapdrugi.oczyszczalniabiala.pl/ uruchomiona została strona strona internetowa prezentująca m.in. zaawansowanie poszczególnych etapów robót budowlanych oraz ogólne informacje na temat realizowanego projektu.

Strona internetowa będzie na bieżąco aktualizowana - w odpowiednim czasie podane zostaną np. informacje dot. możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej oraz załączone zostaną niezbędne dokumenty.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania witryny.