Urząd Gminy Biała informuje, że Zarządzeniem Nr 527/2023 Wójta Gminy Biała z dnia 16 maja 2023 r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Biała na lata 2023 – 2030

- dokumentu wskazującego kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój gminy Biała w ciągu najbliższych lat.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225, 412), projekt strategii podlega konsultacjom w szczególności z sąsiednimi gminami
i ich związkami, lokalnymi partnerami  społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy oraz właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 
Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom, złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie opinii oraz oceny treści projektu dokumentu Strategii, a dzięki temu umożliwią wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.

Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach i składania opinii oraz uwag w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na spotkaniu konsultacyjnym.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 22.06.2023 r. w następujący sposób:
1) Pisemnie za pomocą formularza dostępnego w Urzędzie Gminy Biała (pok. Nr 8) oraz opublikowanego wraz z projektem strategii na stronie internetowej gminy https://gminabiala.pl
i Biuletynie Informacji Publicznej https://www.biala.finn.pl w następujący sposób:
a) w siedzibie Urzędu Gminy Biała, Biała Druga 4b, 98-350 Biała poprzez złożenie
w sekretariacie Urzędu;
b) pocztą na adres Urzędu Gminy Biała, Biała Druga 4b, 98-350 Biała (decyduje data wpływu do Urzędu).

2) Elektronicznie w następujący sposób:
a) poprzez system ePUAP na adres skrytki Urzędu Gminy Biała: 101701/skrytka (decyduje data wpływu do Urzędu);
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gminabiala.pl.

3) Na spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 19.06.2023 r. o godz. 13.30 w Sali Nr 17 w siedzibie Urzędu Gminy Biała, Biała Druga 4b, 98-350 Biała.

Konsultacje potrwają od 18.05.2023 r. do 22.06.2023 r.

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie podlegające opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Biała oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Biała w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.

Zarządzenie Nr 527_23 Wójta Gminy Biała z dnia 17 maja 2023 r.

Informacja o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Biała na lata 2023-2030

Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Biała na lata 2023-2030

Strategia Rozwoju Gminy Biała na lata 2023-2030_PROJEKT