Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieluniu informuje, że w ślad za pismem Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 16.08.2023 dotyczącego wdrożenia systemu CEEB

(Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków), w związku ze zmianą ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127) w art. 4, od momentu wdrożenia pełnej wersji systemu, który zgodnie z komunikatami Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21.07.2023 r. ma funkcjonować od 18.09.2023 r., zostanie wprowadzony protokół elektroniczny, który będzie jedyną ważna forma stanowiącą potwierdzenie wykonania przeglądu przewodów kominowych przez osobę do tego uprawnioną. Papierowe wersje protokołów wydawane po uruchomieniu CEEB bez wpisania ich do elektronicznego systemu, nie będą miały żadnej mocy prawnej.