Urząd Gminy Biała informuje, że wniosek o dofinansowanie projektu "Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Biała" złożony przez Gminę Biała w styczniu 2018 r. w Ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został oceniony przez Komisję Oceny Projektów w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.


W wyniku dokonanej oceny wskazano na konieczność dokonania korekty formalnej wniosku. Gmina  odniesie się do oczekiwań Komisji i naniesie poprawki do złożonego wniosku po dokonaniu własnych korekt i po uzgodnieniach z właścicielami nieruchomości, których uwagi dotyczą - do dnia 30 stycznia 2019 r.

Urząd Gminy Biała informuje również, że 15 stycznia 2019 roku Zarząd Województwa Łódzkiego zmienił regulamin konkursu zamkniętego dotyczącego odnawialnych źródeł energii. Zmiana dotyczy wydłużenia terminu oceny formalnej do 11 marca 2019 r. Jednocześnie wychodząc naprzeciw polityce preferencyjnego traktowania instalacji produkującej energię z OZE przesunięto termin rozstrzygnięcia naboru z czerwca 2019 na maj 2019.