Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej realizuje operację typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” pn.:

„Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej  wraz z montażem windy dla osób niepełnosprawnych”

współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:

„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Celem operacji jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturalnego, rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez modernizacje budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  w Białej wraz z montażem windy dla osób niepełnosprawnych oraz ułatwienie niepełnosprawnym mieszkańcom Gminy Biała dostępu do korzystania z ofert kulturalnych realizowanych w budynku GOKiS-u.

Zakres rzeczowy obejmuje:

  1. Roboty remontowe wewnątrz budynku:

- roboty rozbiórkowe,

- roboty montażowe,

- roboty wykończeniowe,

- ślusarka,

- roboty elektryczne.

2. Budowę platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych:

- roboty budowlane,

- montaż platformy,

- utwardzenie dojść.

Całkowita wartość projektu: 265 077,54 zł.

Wartość dofinansowania z EFRROW w ramach PROW 2014 - 2020: 168 668,00 zł.