W dniu dzisiejszym Gmina Biała wystosowała protest do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 czyli do Zarządu Województwa Łódzkiego

od oceny formalnej Komisji Oceny Projektów wniosku Gminy Biała dotyczącego projektu pt. „Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Biała” .

KOP wytknęła dwa uchybienia formalne. Gmina nie zgadza się z takim rozstrzygnięciem. W jednym przypadku uchybienie zdaniem KOP dotyczyło numeracji jednej z działek lub posesji w Sołectwie Łyskornia. W wynikach oceny formalnej projektu przedmiotowy brak miał zupełnie inny charakter niż wskazano
w wezwaniu z dnia 14 stycznia 2019 r. Zgodnie z informacją z dnia 20 marca 2019r. wskazany brak wcale nie dotyczył miejscowości Łyskornia, a dotyczył miejscowości Biała Kopiec. Wnioskodawca – Gmina Biała – nie zgodził się więc z takim stanem rzeczy.

W drugim przypadku KOP podnosi, że Wnioskodawca nie dochował zasady spójności przedłożonej dokumentacji we wskazanych przez KOP obszarach. Gmina Biała całkowicie się z tym nie zgadza, uważając, że dochowano spełnienia niniejszego kryterium z uwagi na fakt, iż przygotowano złożoną dokumentację w oparciu o obowiązujące wzory, instrukcje i wytyczne (w tym do studium wykonalności).

W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia protestu Gmina rozważy wstąpienie na ścieżkę sądową.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17 - IZ RPO WŁ rozpatruje protest w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego otrzymania.