Gmina Biała w dniu 11 lutego 2019 r. złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi na odbiór odpadów zawierających azbest. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi uchwałą nr 452/2019 z dnia 19 marca 2019 r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w formie dotacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała”.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wykonawcą zadania będzie firma GREENLAND TECHNOLOGY Paweł Lewandowski z Warszawy.

Do obowiązków wykonawcy należy powiadomienie mieszkańców o  terminie odbioru odpadów zawierających azbest.

Zadanie będzie zrealizowane do dnia 20 września 2019 r.