Wójt Gmina Biała informuje, że wszczęte z urzędu w marcu 2017 r. postępowanie administracyjne w  sprawie usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania/magazynowania, zgromadzonych

na działkach ewidencyjnych nr 1033 i 1034 obręb Młynisko Wieś po byłym wyrobisku kruszywa naturalnego „Młynisko” zostało zakończone.

Wielowątkowość sprawy, trudności w ustaleniu adresów stron i świadków biorących udział w postępowaniu spowodowały, że kilka razy przedłużano termin jej załatwienia. W okresie od 30 maja 2017 r. organ prowadzący postępowania wzywał świadków do osobistego stawiennictwa w celu złożenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Priorytetem dla Urzędu było, aby działka była czysta, wolna od wszelkich zanieczyszczeń i aby  całą sprawę doprowadzić do końca.

Pomimo, że bezpośredni sprawca nie został ustalony, to dzierżawca tych gruntów w celu uniknięcia dalszych niekorzystnych skutków, podjął decyzję, aby dokonać usunięcia odpadów. W połowie lutego 2019 r. zostały odkryte nasypy i rozpoczął się wywóz odpadów. Podczas oględzin terenowych, przeprowadzonych w dniu 1 marca 2019 r stwierdzono, że odpady zostały wywiezione a działki uporządkowane. Do Zakładu Utylizacji Odpadów w Nowym Świecie, gmina Sulechów, woj. lubuskie - wywieziono łącznie 1847,22 ton odpadów.