Wójt Gminy Biała informuje, że w dniu 03 czerwca 2019 r. Gmina Biała otrzymała od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, którym jest

Zarząd Województwa Łodzkiego uchwałę w sprawie nieuwzględnienia protestu Gminy Biała od negatywnej oceny formalnej projektu pn. "Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Biała".

Instytucja Zarządzająca przyznała, że nie miała racji stawiając zarzut dotyczący braku spójności przedłożonej dokumentacji w zakresie Studium Wykonalności. Natomiast podtrzymała zarzut dotyczący niejasności numeracji jednej działki na terenie sołectwa Łyskornia i związanego z tym prawa dysponowania nieruchomością.

Argumentację Gminy uznano za niezasadną. Naszym zdaniem dokonujący oceny pozostaje w błędnym mniemaniu o swojej racji. Gmina we właściwym czasie dokonała wyjaśnień w tej sprawie. Oceniający ciągle nie chcą uznać, że w piśmie z dnia 20 marca 2019 r. dotyczącym negatywnej oceny formalnej projektu przedmiotowy brak miał zupełnie inny charakter niż wskazano w wezwaniu do uzupełnienia z dnia 14 stycznia 2019 r.

W związku z powyższym Gmina Biała wniesie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administarcyjnego w Łodzi na rozstrzygnięcie dokonane przez Zarząd Województwa Łódzkiego.