Ze względu na przedłużającą się suszę, z dniem 12.06.2019 r. wprowadza się bezwzględny zakaz podlewania upraw rolnych, ogródków przydomowych, działkowych i zieleńców oraz mycia samochodów,

maszyn i pojazdów rolniczych w godzinach 5.30 – 22.30 na terenie gminy Biała wodą pochodzącą z gminnej sieci wodociągowej.

Zakaz dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

W stosunku do tych, którzy nie będą przestrzegać ww. zakazu zostanie wszczęte postępowanie administracyjne: najpierw upomnienie, w dalszej kolejności kara pieniężna.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do odwołania.