Urząd Gminy Biała informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w dniu 20 kwietnia 2020 r. zostały podpisane umowy na zadania:

1. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała Druga” – wykonawca Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane PRZEM-GRI” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Przemysłowa 3, 10-418 Olsztyn.

Wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.
Kwota umowy: 8 979 246,01 zł.
Termin realizacji umowy: 30.08.2022 r.

2. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała Druga”  - wykonawca Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT z siedzibą w miejscowości Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik.

Wykonawca wyłoniony trybie zapytania ofertowego.
Kwota umowy: 38 130,00 zł.

Kwota umowy na budowę oczyszczalni jest o ok. 1,5 mln zł wyższa od kwoty umieszczonej we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie zadania kierowanym do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Najdroższa oferta w przeprowadzonym przetargu przekraczała kwotę wnioskową o ok. 5 mln zł. Takie realia pokazał rynek zamówień publicznych. Brakującą kwotę Gmina Biała dołożyć musi z własnego budżetu. Wykluczone jest zwiększenie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Umowy ze strony Gminy Biała podpisał Wójt Gminy Biała - Aleksander Owczarek, a Skarbnik Gminy - Agnieszka Krzemińska złożyła wymagane kontrasygnaty. Przy podpisywaniu umów obecni byli również pracownicy, którzy uczestniczyli w szeroko rozumianym przygotowaniu przedsięwzięcia: Marek Pluskota, Małgorzata Świtoń i Anna Pluskota.

Po podpisaniu umów nastąpiło przekazania placu budowy.

P11108621
P1110863
P1110868
P1110872
P1110870
P1110875

 Projekt pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała – etap I”
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020