Ważne informacje dla podatników! Informujemy, iż od dnia 20 lutego 2021 r. obowiązuje nowelizacja Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, skutkująca znacznym wzrostem kosztów postępowania

windykacyjnego ( dodatkowe obciążenia finansowe dla dłużników ).

Poniżej przekazujemy Państwu klika ważnych informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla Mieszkańców – płatników podatków i opłat lokalnych (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ).

Należy podkreślić, iż prowadzenie egzekucji administracyjnej przez urząd gminy to obowiązek. Podstawowe działania obejmują wysyłanie upomnień. Jeżeli te działania nie spowodują wpłaty zobowiązań, gmina ma obowiązek przekazania dalszej egzekucji do właściwych urzędów skarbowych.

Szanowni Państwo, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów przekazanie od 20 lutego 2021 roku egzekucji do urzędu skarbowego, będzie wiązało się  z poniesieniem przez Zobowiązanego – czyli osobę która nie zapłaciła podatku/opłaty  - dodatkowych kosztów.
Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej spowoduje naliczenie przez Urząd Skarbowy opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego (por. art. 64 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji: „Organ egzekucyjny pobiera opłatę manipulacyjną za wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego należności pieniężnej. Opłata manipulacyjna wynosi 40 zł, a w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej opłata ulega podwyższeniu i wynosi 100 zł.”).
Ponadto każda kolejna czynność egzekucyjna spowoduje naliczenie kolejnych kosztów egzekucyjnych.
Osoba, która nie zapłaci w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia podatku lub opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostanie obciążona także opłatą egzekucyjną – może być to 10% lub 5% w zależności od tego czy zapłata zostanie wyegzekwowana czy też nastąpi zapłata bezpośrednio do urzędu skarbowego lub wierzyciela. Ponadto dłużnik będzie zobowiązany do zwrotu wydatków, jakie urząd skarbowy poniesie w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną.
Najlepiej zobrazuje to przykład:
jeżeli zaległość z tytułu podatku wynosi 150,00 zł - po wysłaniu do Państwa upomnienia oraz brakiem zapłaty zaległości wyszczególnionej na upomnieniu nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej, a następnie wszczęcie postępowania egzekucyjnego - urząd skarbowy pobierze około 320,00 zł.
Złożą się na to:
•    należność główna w kwocie 150,00 zł, (dla wierzyciela)
•    koszty upomnienia – 11,60 zł ( od dnia 13 października 2021 r. 16,00 zł), (dla wierzyciela)
•    opłata manipulacyjna – 100,00 zł, (dla urzędu skarbowego)
•    opłata egzekucyjna – przy 10% - 15,00 zł, (dla urzędu skarbowego)
•    zwrot wydatków – średnio 3 listy - 34,80 zł, (dla urzędu skarbowego)
•    inne – wg. Specyfikacji. (dla urzędu skarbowego)

Chcemy podkreślić, że opłaty pobierane przez urząd skarbowy nie są przekazywane do Urzędu Gminy. Stanowią one przychód budżetu państwa. Ministerstwo Finansów wprowadzając opłatę manipulacyjną uzasadniło to w następujący sposób: „opłata manipulacyjna oprócz refinansowania wydatków poniesionych przez organ egzekucyjny pełni funkcję prewencyjną i wychowawczą. Promując zachowania społecznie pożądane, wpływa na wzrost świadomości obywateli w zakresie terminowego wykonywania obowiązków”.
Jak wspomniano na wstępie tej informacji, prowadzenie egzekucji administracyjnej przez urząd gminy to obowiązek, a nie wybór.

Wspólnie możemy działać tak, by te koszty nie powstały i nie narażały domowych budżetów na nieplanowane wydatki. Dlatego też, bardzo prosimy, aby rzetelnie podejść do informacji, jakie Państwu przekazujemy o istniejącym zadłużeniu, czy to już w formie upomnienia czy też sms-a czy wiadomości telefonicznej. Także na decyzjach podatkowych, które corocznie Państwu wysyłamy jest informacja o kwocie zaległości lub nadpłaty. Należy jednak skontaktować się z urzędem, ponieważ podana tam kwota nie zawiera kosztów upomnień ani odsetek. Przed każdą ratą dla tych z  Państwa, którzy uruchomili w telefonach system powiadamiania także wysyłamy takie przypomnienie.
Informacje dotyczące aktualnego stanu Państwa rozliczeń z tytułu podatków lokalnych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskacie Państwo
Podatki:
•    telefonicznie pod numerami: 43 841 90 90 wew. 16,
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
•    telefonicznie pod numerami: 43 841 90 90 wew. 17.
 
Zachęcamy do kontaktu!
Wójt Gminy Biała