Wójt Gminy Biała zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Termin przeprowadzenia konsultacji:
rozpoczęcie –  05  listopada 2021 r.
zakończenie – 12  listopada 2021 r.

Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Biała.

Propozycje i uwagi można składać na formularzu konsultacji w czasie trwania konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gminabiala.pl