Gmina Biała informuje, że w związku z realizacją programu grantowego: Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - dokonano zakupu 23 szt. laptopów, które przekazane zostaną uczestnikom programu tj. uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkującym na terenie Gminy Biała, których przodkowie byli pracownikami zlikwidowanych PPGR.