Podczas VII Europejskiego Kongresu Samorządów odbywającego się w kwietniu br. w Suwałkach została zaprezentowana kolejna edycja Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce. Opracowanie to

dokonywane jest od kilku lat przez uczelnie wyższe. Powstanie tegorocznej publikacji koordynowane i tworzone było - podobnie jak i ubiegłoroczne - przez Katedrę Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Gmina Biała w Rankingu Finansowym Gmin Wiejskich zajmowała po roku 2020 - 923 miejsce. W klasyfikacji za rok 2021 zajęła 374 miejsce na 1533 gminy wiejskie w Polsce. Oznacza to awans w porównaniu do roku 2018 o blisko tysiąc miejsc – Gmina Biała zajmowała wtedy  1348 pozycję w rankingu. Z gmin powiatu wieluńskiego najwyżej obecnie notowana jest Gmina Osjaków – 327 pozycja.. Z województwa łódzkiego najwyżej - bo pierwszej piętnastce - notowane są Gminy: Ksawerów (2 m.), Kleszczów (3 m.) i Nowosolna (11 m.). Wyniki rankingu przedstawiane i omawiane są na organizowanym cyklicznie Europejskim Kongresie Samorządów. Są również dostępne na stronie: www.forum-ekonomiczne.pl.

Tak duży awans Gminy Biała to efekt pracy ostatnich kilku lat samorządu Gminy Biała, w szczególności jej organu wykonawczego – wójta, skarbnika i pracowników urzędu gminy, przy akceptacji organu stanowiącego – Rady Gminy Biała. Szczególnie trudne były dwa ostatnie lata w czasie trwającej pandemii i rosnącej inflacji.

Ranking opracowany był w oparciu o następujące wskaźniki:

Lp.

Nazwa wskaźnika

Charakter

W1

1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem

stymulanta

W2

2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem

stymulanta

W3

3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem

stymulanta

W4

4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia

destymulanta

W5

5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń

stymulanta

W6

6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem

destymulanta

W7

7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących

stymulanta

Rankingi kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w 2021 roku opracowane zostały również w pozostałych grupach jednostek samorządu terytorialnego:

-  gminy miejsko-wiejskie,
-  gminy miejskie,
-  miasta na prawach powiatu,
-  powiaty ziemskie.

Na uwagę zasługuje wysokie 47. miejsce Wielunia wśród 642. gmin miejsko – wiejskich w Polsce