Protokół z losowania deklaracji uczestnictwa złożonych w naborze uzupełniającym do projektu pn.: „Montaż urządzeń OZE na terenie Gminy Biała” realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna,

działanie IV.1. odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020