Wójt Gminy Biała Zarządzeniem Nr 515/23 z dnia 29 marca 2023 r. ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Jednocześnie ogłasza

nabór kandydatów na członków komisji konkursowej.

Szczegóły zarządzenia i ogłoszenia na stronie BIP Urzędu Gminy Biała