Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu w załączeniu przekazuje do wiadomości dokumenty: „Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka dla drobiu i zdrowia człowieka związana  z występowaniem w Europie wirusów

wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)  podtypu H5Nx.” opracowany przez Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

oraz

2) Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia 33 ogniska HPAI w Polsce (stado kur niosek w województwie wielkopolskim liczące ponad 900 tyś sztuk)

W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich hodowców drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego, należą:  

   - pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg,
   - zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa,
   - karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich,
   - stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu,
   - stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków,
   - wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

Jeżeli hodowca drobiu zaobserwuje objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie  wirusem grypy ptaków, takie jak: zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadek pobierania paszy i wody; duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. „lanie jaj” (jaja pozbawione skorup), objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, powinien niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowego lekarza weterynarii.


Z poważaniem

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu

************************

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu przekazuje w załączeniu pismo GLW odnośnie sytuacji związanej z ogniskami i przypadkami grypy ptaków na terenie Europy, informacje WLW odnośnie wykrytego 33 ogniska HPAI w Polsce w woj. wielkopolskim oraz dokument opracowany przez PIW-PIB Puławy ,,Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka dla drobiu i zdrowia człowieka związana z występowaniem w Europie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5NX''.