Szanowni Mieszkańcy Gminy Biała. Przypominam o obowiązku regularnego usuwania nadmiaru śniegu z dachów budynków (zwłaszcza wielkopowierzchniowych) oraz o konieczności odśnieżania chodników bezpośrednio

przylegających do posesji. Obciążone zalegającym śniegiem dachy, zwisające sople oraz nieodśnieżone, oblodzone chodniki stanowią zagrożenie  zdrowia mieszkańców.

Obowiązki   należytego   utrzymania   obiektów  w  ww. zakresie   nałożone  na właścicieli i zarządców nieruchomości określone zostały w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. u. Z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.), a także rozporządzeniu nr 4/10 Wojewody Łódzkiego z 29 listopada 2010 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych (Dz. U. WŁ 2010 r. Nr 352, poz. 3131).

Zwracam uwagę, że ignorowanie obowiązujących przepisów w tym zakresie grozi karami przewidzianymi prawem budowlanym.

 Wójt Gminy Biała
Aleksander Owczarek