15 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie w ramach działania Tworzenie grup producentów i organizacji producentów finansowanego z PROW

2014-2020.

O wsparcie można się ubiegać do 31 maja 2021 r.
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Można to zrobić elektronicznie   za   pośrednictwem   skrzynki   podawczej ePUAP albo   przesłać   przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub też złożyć osobiście, lub przez upoważnioną osobę, np. za pośrednictwem wrzutni.

Program skierowany jest do nowych grup producentów rolnych (uznanych od 18 sierpnia 2020 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach). Grupy te
muszą   składać   się   z   osób   fizycznych,   prowadzących   działalność   jako   mikro-,   małe   lub   średnie przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów (uznane na
podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych). Dofinansowania nie mogą
otrzymać producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Ubiegający się o wsparcie muszą w pierwszej kolejności uzyskać osobowość prawną wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze  Przedsiębiorców.  Następnym krokiem jest złożenie
wniosku o uznanie za grupę producentów rolnych lub organizację producentów wraz z planem biznesowym   do   dyrektora   oddziału   regionalnego   ARiMR.   Od   daty   uznania   na   potencjalnym
beneficjencie ciąży obowiązek realizacji zatwierdzonego planu biznesowego. Dopiero wówczas grupa producentów   rolnych   lub   organizacja   producentów   może   złożyć   wniosek  o   przyznanie   pomocy
finansowej do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR.

Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie   uznania   grupy  producentów   rolnych   lub   organizacji  producentów.   Wysokość   wsparcia
wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc., w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc. Maksymalny limit przyznawanych środków
finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

Więcej informacji na stronie internetowej www.arimr.gov.pl lub pod numerem bezpłatnej infolinii 0800 38 00 84.