Kurenda dotycząca obowiązku przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących odprowadzania nieczystości ciekłych oraz o bezwzględnym zakresie spalania odpadów w piecach domowych.