Wyremontowana została droga gminna prowadząca od Zabłocia przez Góry Świątkowskie. W roku 2012 w ramach inwestycji przebudowano ponad 30% całej długości drogi. Pozostałe prawie 1400 m

czekało na kontynuację. Na przeszkodzie stał brak dostępu dla Gminy Biała do prawa dysponowania gruntami przewidywanymi pod pas drogowy. Sam podział działek przyległych nie wystarczył. Procedury ich przejęcia przez Gminę Biała z wielu względów są trudne do określenia horyzontu czasowego ich zakończenia. Istotną część tych przeszkód stanowi fakt, że odcinek ok. 260 m tej drogi biegnie przez teren Gminy Lututów, która w zakresie dostępu do poszerzonego pasa drogowego nie osiągnęła żadnego postępu, skądinąd nie będąc zbytnio tym i samą drogą zainteresowana. Rada Gminy Biała na wniosek Wójta wyraziła wolę wyremontowania drogi na całej pozostałej części po pasie istniejącym i jednocześnie udzielenia Gminie Lututów pomocy rzeczowej poprzez  remont odcinka należącego do tej Gminy. Skończył się tym samym dyskomfort, jakim obarczeni byli mieszkańcy Gór Świątkowskich, związany z przejazdem po tej drodze.

 Technologia : podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 10 cm, nawierzchnia z destruktu asfaltowego gr. 10 cm (po zagęszczeniu) utrwalona powierzchniowo emulsją asfaltową stabilizowaną lateksem i grysem bazaltowym o wymiarach 5-8 mm na powierzchni jezdni i wjazdów na posesje.

 Koszty : 307.543,05 zł

Wartość pomocy rzeczowej dla Gminy Lututów : 56.000,00 zł

Gmina we własnym zakresie kontynuować będzie renowacje poboczy oraz konserwację i odtworzenie rowów przydrożnych.